שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמדוע פעם מופיע נבוכנצר בנ' ופעם נבוכדראצר בר'?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

שלום לרב,

לפעמים מופיע נבודכדנצר באות נ' ולפעמים באות ר', יש סיבה לשינוי?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
א. המקור הקדום ביותר המתייחס לשאלה זו הוא המדרש [ב"ר מ"ה, וילקוט שמעוני ירמיהו רמז שלג]:
"…הה"ד והיה לב גבורי אדום וגו' כלב אשה מצרה לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל, א"ר אלעזר נבוכדראצר כתיב, שעצרם [בב"ר מה: שאצרן ומסתבר טפי] במדבר והרגם ונתקיים בו ידו בכל ויד כל בו". עד כאן לשון המדרש.
אלא שאין בזה די, שזהו הסבר מקומי המבאר רק את הפסוק שם.
ב. רש"י במסכת ערכין [לג.] כתב: קציר – קצין דנו"ן מתחלפת ברי"ש כדכתיב נבוכד נצר נבוכד ראצר.
ג. הרד"ק כותב שכאשר שם אדם מופיע בכמה וריאציות – אות היא שכל הצורות הללו היו שמותיו.
ד. קודם שהחריב ביהמ"ק נקרא נבוכדנצר לשון נאה ולאחר החורבן רצר לשון צורר. [מע"ל בשם כת"י קדום לתלמיד ר"א מגרמייזא] ה. אמרו רבותנו לפי שהחריב המקדש נקרא נבוכדראצר כלומר רשע, ולפי שהיה נוצר גבורתו שלהקב״ה מן הרשעים נקרא נבוכדנצר. [מדרש הבאור לר' סעדיה בן דוד אלדמארי] טעמים נוספים שמובאים בספרות מאוחרת יותר:
ו. להיות כי בעת שהחריב ירושלים ובית המקדש אמר ה' לירמיה (כ״ב) שיבא ויאבד מהם "קול ששון וכו' קול רמים ואור נר", ולכן נרמז בשמו אותיות נ"ר פעם קוראו בנו"ן נבוכדנצר ופעם קוראו ברי"ש נבוכדרצר שהם אותיות נ"ר. וכן תמצא שפעם כתוב נבוכדנאצר באלף אחר הנו״ן ופעם בלי אלף נבוכדנצר לרמוז על האור כמש״ה ואור נר [אוצרות יוסף ילוז].
ז. כיון שהגלה את ישראל והחריב את ביהמ"ק והיה רשע עריץ לכן שינהו מנ' לר' שהוא האות הראשונה של ר'שע, ושם רשעים ירקב. [אוצרות ירושלים א-י עמ' קמב] ח. נבוכדנצר – יתכן כי שמו נבוכדרצר, וקראו נבוכדנצר כי הוא עכר נצ"ר ישי.
ט. או מפני שהיה מזרע שלמה המלך [ממלכת שבא] והיה נבוך בנצר אשר ממנו נוצר, וז"ש ואתה השלכת כנצר נתעב. [אוצר חיים]

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

0 + 2 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב