השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמה ההבדל בין עונש 'כרת' לעונש 'מיתה בידי שמים'?
משה שנהר נשאל לפני 3 שנים

שלום לכבוד הרב,
למדנו שיש עבירות שעליהן חייב כרת [כדוגמת אוכל חלב או דם או נידה או חילול שבת וכד'], ויש שעליהן חייב מיתה בידי שמים [כדוגמת האוכל טבל או תרומה], ברצוני לדעת – הרי שניהם במיתה, אז מה ההבדל ביניהם?
תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

למשה שלום
בענין זה כתב ה'תפארת ישראל' על המשנה בסנהדרין [פ"ט מ"ו] ונצטט את לשונו [בשינויי לשון קלים]:
מיתה בידי שמים חלוקה מכרת בג' דברים.
(א) בכרת מת בפחות מבן 60 שנה [כמ"ק דכ"ח א'], ולירושלמי [בכורים פ"ב] מת בפחות מ-50 שנה.
(ב) בכרת גם זרעו הקטנים שהיו בחיים בשעת החטא, נכרתים מהעולם, [ולריב"א דוקא אותן חייבי כרת שנכתב בהם 'ערירים ימותו'].
(ג) בכרת יש ג"כ אופן שגם נפשו נכרתת, דהיינו כל מקום שנאמר 'הכרת תכרת הנפש ההיא' אז נפשו תתם כעשן אחר מותו, וכדאמרינן [סנהדרין ס"ד ב'], הכרת בעה"ז, תכרת בעה"ב. ואפשר דגם היכא דכתיב תכרת הנפש ההיא מלפני [כויקרא כ"ב ג'] גם היא תמה נכרתה. ומרמב"ם [רפ"ח מתשובה] משמע דבכל חייבי כרת הדין כן [ועי' מ"ק דכ"ח א', ותוס' שבת כ"ה א' ד"ה כרת, ותו' יבמות ד"ב א' ד"ה אשת].
משא"כ במיתה בידי שמים אין ענשו רק שמת בקוצר שנים, ואין זמן קצוב למיתתו, אמנם בש"ס [מ"ק דכ"ח א'] אמרי' דבמת בן 60 הו"ל מיתה בידי שמים.
ורבינו הכסף משנה [פ"ד מכלי מקדש ה"ד] כתב, שבמיתה בידי שמים, "עלה מות בחלונו, שגם בעלי חיים שלו מתים, פרתו רועה באפר והיא מתה, תרנגולתו מנקרת באשפה והיא מתה, משא"כ בכרת ענשו רק על עצמו וזרעו" [וע"ש].
וכל זה בלא עשה תשובה, אבל בעשה תשובה, כל חטא מתכפר [רמב"ם ספ"ג מתשובה].
אמנם לא תקשה, הרי ראינו כמה רשעים שכפרו בעיקר ובועלין נדות ומחללי שבתות הרבה פעמים, ואפ"ה יאריכו ימים ושנים כזקני אשמאי, וגם זרעם אינו כלה?
ועוד תשאל מה יהא ענשו של העובר כמה פעמים על כריתות, כיון שנפשו אבדה בראשונה, מה יהא לו עוד עונש בעה"ב אחרי שנפשו כבר כהנדוף עשן תנדוף, וכי אתגורי אתגור [ועי' בירושלמי רפ"ב דככורים דמקשה מה יהיה עונשו של חוטא בכרת אחר שחי נ' שנה וע"ש]. תשובה לדבר זה עי' בדרושי אשר פי ה' יקבנו אור החיים הנדפס בסוף הסדר הזה אי"ה:
שם ב'אור החיים' מבאר הרב את הענין באריכות, ומסיים: 
לפי דברינו, לפי רוב הכריתות שעבר, כן יאריך זמן זיקוקו וצערו בעוה"ב קודם שיתטהר הניצוץ הקדוש.
ולפעמים גם כמה מאות שנים לא יהיו די בהם לזיקוקו וטהרתו…
וא"כ גם קושיא שניה מתורצת, שהקשנו שאנו רואים לפעמים חייבי כרת מאריכים ימים?
דיש לומר מדכבר הוכחנו שמי שחייב כרת כמה פעמים, ודאי אפשר לקיים בו עונש הכרת בגופו, משתלם [-יושלם החסר] זה ע"י יסורי הזיקוק לנשמתו בעוה״ב.
כמו כן בעניין מיתתו שראוי להיות קודם זמנו, והרי לפעמים האדם בריא מאד ע"פ טבעו ואי אפשר שימות קודם זמנו רק בדרך נס, אז ה' ייפרע ממנו בעוה"ב.

ועיין עוד שם בפירוש המשנה להרמב"ם שהביא חילוק נוסף בין כרת למיתה בידי שמים –
במיתה בידי שמים כשמת – נתכפר לו, אך המתחייב כרת אם לא עשה תשובה – יישאר העונש עליו אחר המיתה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

6 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128