.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמה המקור לכך שהיהדות של הבנים נקבעת לפי האמא ולא האבא?
אנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

שלום הרב,

נשאלתי – מה המקור לכך שהיהדות של הצאצאים נקבעת לפי האם, שאם האמא יהודיה – הבן יהודי, ובאם גויה – הבן גוי, ולא משנה זהות האבא.

הרי ביהדות כתוב תמיד 'למשפחותם לבית אבותם'?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום

המקור מובא במסכת יבמות וקדושין, להלן ציטוט:

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף כג עמוד א
"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי, אמר קרא: כי יסיר את בנך מאחרי, בנך מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. אמר רבינא, ש"מ: בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. לימא, קסבר רבינא: עובד כוכבי' ועבד הבא על בת ישראל – הולד כשר כו'".

פירש רש"י:
כי יסיר את בנך – מדלא כתיב 'כי תסיר' ש"מ הכי קאמר בתך לא תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את בנך שתלד לו בתך, מאחרי. אבל א'בתו לא תקח לבנך' לא קמהדר ולא קרינן ביה 'כי תסיר בת העובד כוכבים את בנך שתלד מאחרי' אלמא בנך מן העובד כוכבים שילדה לו בתך [היהודיה] קרוי 'בנך' [-יהודי] ואין בנך הבא מן הגויה קרוי 'בנך' [אלא 'בנה'. שהוא גוי כמוה].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות