.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: כשרותמה המקור לקביעה של "ביטול בשישים"? למה לא בפחות או יותר?
איתמר נשאל לפני שנה 1

שלום כבוד הרב. נשאלנו ע"י רב בית המדרש מדוע קבעו דווקא ביטול בשישים ולא למשל ב 59, או ב 100 או 200. וניסיתי לחשוב ולחפש ולא מצאתי תשובה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאיתמר שלום
שאלתך לא פשוטה, ודנו בה רבות האחרונים, ונראה שהיא תלויה במחלוקת הראשונים.

אשתדל לתמצת את השיטות –
א. שיטת הרמב"ם שחכמים שיערו בשישים שבזה יאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו. [לא מצד ביטול הטעם].
וז"ל [הלכות מאכלות אסורות פרק טו הל' ד-ו]:

"אפילו חתיכת נבלה שנתערבה בשתי חתיכות של שחוטה הכל מותר מן התורה, אבל מדברי סופרים הכל אסור עד שיאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו ולא יהיה דבר חשוב שעינו עומדת כמו שיתבאר.
ובכמה יתערב דבר האסור ויאבד בעוצם מיעוטו? כשיעור שנתנו בו חכמים, יש דבר ששיעורו בששים, ויש ששיעורו במאה, ויש ששיעורו במאתים.
נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין".

ב. שיטת הרשב"א [תוה"ב ב"ד ש"א] שהוא מצד ביטול הטעם וז"ל:

"והטענה לשיעור ששים מפני שהאיסורין נרגשין ונטעמים בתערובתן עד שיהא ששים בהיתר כנגדן" עכ"ל.

ג. שיטת רש"י [מסכת חולין דף צו עמוד ב] שדין ביטול בששים הוא הלכה למשה מסיני [כדין כל השיעורין שבתורה – שיעורין חציצין ומחיצין הללמ"ס]. וז"ל:

כבשר בלפת – רואין כאילו הירך לפתות והגיד בשר ואילו היה נותן טעם בשר כשיעור הגיד בלפתות הירך אסור דשיעורין הלכה למשה מסיני וגמירי דבהכי משערינן דאף ע"פ שאילו היה כרוב או קפלוט היה צריך פחות או יותר.

ד. שיטת רש"י [כפי שמשתמע מחולין צ"ח ד"ה שניהם] שדין ביטול בס' הוא דאורייתא, ונלמד מ'זרוע בשלה' דנזיר, וממילא אף אם יתן טעם – בטל בששים. [והאחרונים מאריכים לדון בהבנת דבריו והסתירה למש"כ בדף צ"ו].

יש בזה עוד אריכות דברים באחרונים, והזכרתי עיקרי הדברים, וישמע חכם ויוסיף לקח.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות