Avatarליאור וקנין asked 8 חודשים ago

שלום כבוד הרב,

רציתי לשאול ברשות הרב, מה זה צדיק?
"אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים – עין לא ראתה אלהים זולתך".
והאם אפשר להיות צדיק כמו זה שרבי יוחנן מדבר עליו?
כי לכאורה אני מרגיש שאין סיכוי אז למה להתאמץ…

תודה רבה כבוד הרב,
ליאור

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 8 חודשים ago

לליאור שלום
ההבדל בין צדיק גמור לשאינו גמור, הוא שהצדיק הגמור מושלם במעשיו, ושאינו גמור יש בו שמץ חטא או חסרון בלשמה.
ההבדל בין צדיק לחסיד – שהצדיק עושה את כל מה שכתוב בהלכה, והחסיד מתחסד עם קונו ומחמיר ומדקדק יותר ממה שמחויב על פי דין.
אין להתייאש – כיון שהכל נמדד ביחס לדור ונסיונותיו. וכבר הורנו האריז"ל שבדור שלנו במאמץ קל אפשר לתקן מה שבדורות הקודמים היה צריך שנים רבות ומאמצים גדולים ואף גלגולים רבים. והסיבה היא מפני שרוח הטומאה אופפת את הבריאה וממילא עמידה בנסיון נחשבת למסירות נפש גדולה ואפשר בקלות לתקן. כך אמר האריז"ל בדור בו האנשים היו הולכים לבושים ברחוב… על אחת כמה וכמה בדורנו שנסיונותיו – לא היו מבריאת העולם, כפי שהגדירו גדולי הדור.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב