שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהמידות שהתורה נדרשת בהם קבלה
Sfs asked 2 שנים ago

שלום הרב, הרמב"ם בהקדמותיו לפירוש המשנה ועוד רבים מביאים את י"ג מידות בתור "הלכה" למשה מסיני. והרי ידוע שאין מחלוקות בהלכה למשה מסיני. אז איך יכול להיות שהלל אמר רק 7 מידות. לאחריו רבי ישמעאל אמר 13 אך רבי עקיבא חולק על מידה אחת (ריבוי ומיעוט). ולאחריו נאמרו ל"ב מידות. של רבי יוסי הגלילי. ואם הרב יכול לענות בתשובתו על דרך שהלל חלק על מידותיו של רבי ישמעאל . (כי במידה של 'כיוצא בו במקום אחר', שמוזכרת אצל הלל לא מופיעה אצל רבי ישמעאל).

Print Friendly, PDF & Email

4 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

אשמח אם תצטט את לשון הרמב"ם בו הוא כותב שי"ג מידות הן הלכה למשה מסיני.

Print Friendly, PDF & Email
Sfs replied 2 שנים ago

רצו לומר, העניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט ובשאר י"ג מידות, והם מקובלים מפי משה מסיני, וכולם אע"פ שהם מקובלים מפי משה, לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני, שאין לומר פרי עץ הדר, הוא אתרוג, הלכה למשה מסיני, או חובל בחברו משלם ממון, הלכה למשה מסיני, שכבר נתברר לנו, שאלו הפירושים כולם מפי משה, ויש להם רמזים במקרא, או יוציאו אותם בדרך מדרכי הסברה, כמו שאמרנו.
לפי מה שאני זוכר גם המרי"ץ חיות מזכיר את זה.

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לכן ביקשתי שתצטט – כיון שאם לא שמת לב – ברמב"ם כתוב בדיוק הפוך.
"רצו לומר, העניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט ובשאר י"ג מידות, והם מקובלים מפי משה מסיני, וכולם אע"פ שהם מקובלים מפי משה, לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני, שאין לומר פרי עץ הדר, הוא אתרוג, הלכה למשה מסיני, או חובל בחברו משלם ממון, הלכה למשה מסיני, שכבר נתברר לנו, שאלו הפירושים כולם מפי משה,
מעבר לכך – שאתה הבנת "בכלל ופרט ובשאר י"ג מידות והם מקובלים מפי משה בסיני" שזה חוזר על י"ג מידות, ואין זו כוונת הרמב"ם, אלא כוונתו שהעניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט וכו', אותם העניינים הם הם המקובלים מפי משה בסיני [וזה חוץ ממה שציינתי בתחילה שזה עדיין לא הלכה למשה מסיני].

Print Friendly, PDF & Email
sfs replied 2 שנים ago

אוקיי מבין,
אז אני חוזר בי ממה שכתבתי בנוגע להלכה למשה מסיני, וכנ"ל בעניין שהלל זה לא צמצום של מידותיו של רבי ישמאל.
(ראיתי בספר הליכות עולם הסבר לדבר שזה צמצום.)

אבל הרי בכל מקרה, אם זה מקובל מפי משה בסיני,(והרמב"ן לומד שזה דאורייתא מה שנלמד מזה)
עדיין יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין דבי' דרבי ישמעאל. בעניין של כלל ופרט מול ריבוי ומיעוט.
וכן רואים כנ"ל בעוד הרבה סוגי מדרש. כמו האם דורשים ו"ו יתירתא או לא.
אבל בכל מקרה, על י"ג מידות לכאורה אין חולק.
אז איך מתרצים את זה?
מה גם שיש תאוריות שהחילוק בין הבתי מדרש (של רבי עקיבא ורבי ישמעאל) הם תלויות איך רואים את התורה,
האם דיברה התורה כלשון בני אדם או לא.
ואז ממילא נגררות אחריה הרבה מחלוקות. (האם דורשים יתורים, כלל ופרט מול ריבוי ומיעוט,
דרישת פרשיות מול מילים בודדות ועוד)

האם דבר זה מראה לכאורה על נתק במסורת?

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

מחלוקות בחז"ל הן נושא רחב מאד, ולא כאן המקום להאריך בזה.
די שנאמר שמאז הלל ושמאי תמיד היו מחלוקות, ובעצם מאז שבטלה הסנהדרין אליה היה מגיע כל דיון ומקבל הכרעה חד משמעית, נוצרו מחלוקות בחז"ל, וזה דבר לגיטימי, הגם שהוא בעצם מורה שנתמעטו הלבבות והתורה אצלם ככלב הלוקק מן הים הגדול, וכמכחול בשפופרת, מה שמורה על מיעוט התורה במשך הדורות.
עם כל זה לתורה יש מנגנון גיבוי כך שאם חלק מן התורה משתכח ישנה אפשרות להחזירו על ידי לימוד מתוך התורה על ידי המידות שהתורה נדרשת בהם.
ככלל, גם כשיש מחלוקות יש לדעת שאין אנו מדברים לעולם במושגים של אמת ושקר, כיון שכל הדעות הן אמת, שהרי כשמסר הקב"ה את התורה למשה מסר לו מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא, כך שכל דעה בחז"ל היא פן בתורה. רק שלצורך הכרעה והנהגה למעשה יש צורך בשיטה אחת, ולכן ישנם כללי פסיקה על מנת להכריע למעשה, אך אין זה אומר ששיטה זו אמת והשיטה הדחויה מן ההלכה ח"ו אינה אמת.
וה' ישיב שופטינו כבראשונה ותשוב להיות תורה אחת ודברים אחדים אכי"ר.

Print Friendly, PDF & Email
Sfs replied 2 שנים ago

שלום הרב,
אני לא כל כך יכול לקבל את מה שאתה אומר,
בגלל שטבעי שמחלוקות יווצרו בעקבות צדדים לטמא וטהור וכו'. אך בד"כ דרך ההגעה אליהם "עוברת" דרך אותה 'דרך' רק בחשיבה שונה.

אך פה המחלוקת היא קדומה יותר.
כי זה על דרך לימוד התורה.
ולכאורה זה דבר שהוא כעין! הלכה למשה מסיני.
איך לראות את התורה בתור נלמדת לפי המילים או לפי בקונטקסט הכללי./ריבויי ומיעוטיי מול כלל ופרט.

או כפי הגדרתך המחלוקת היא על עצם המנגון גיבוי. ולא על תוצאותיו .
ואם אני יחזור על עצמי קצת.
אז שואלים איך יכול להיות שיש תפילין דרבנו תם ורש"'י. לא היו יכולים לפתוח את התפילין של הקודם ולראות מה עשו?
אז יש באמת תשובה ששתיהם ממעמד הר סיני. וכן מובא כמדומני במרדכי סיפור מהרס"ג שראה בקבר יחזקאל שתי תפילין כאלו.
אבל פה יש שוני, כי קשה לומר ששיטת ר' עקיבא ור' ישמעאל מסיני. כי אם כן, איך נחלקים בגמ' על איך ללימוד את הפס'… ז"א שזו מחלוקת עם נפק"מ גדולות…
ומהצד השני אז אם נאמר שהמידות הם סברת של חכמים בלימוד התורה אז זה גם בעיה. ואני חושב שההשלכות צפויות מראש לכזה הסבר…

אני חושב שכתבתי יחסית ברור עכשיו.
אני חושב שלא ניתן לתת הסבר (אלא אם כן הרב יאיר עיני) אלא לומר שר' ישמעאל לא חלק על ר' עקיבא במידה על רק בגדר שלה.
אשמח עם הרב יתן תשובה יותר ממוקדת. 🙂

Sfs replied 2 שנים ago

נ.ב אני מבקש סליחה מהרב,
אם 'נפלתי' עליך בשאלה הזאת ובטריחה לענות בעניין ולעניין… פשוט אין לי כל כך את מי לשאול שאלות בנושא הספציפי הנ"ל,ואני בעצמי לא הכי מכיר את הנושא וספריו בעניין.
ובעז"ה וב"נ תשובת הרב יעשו פירות בעניין.

ד"א השיעורים שלך מאוד ערבים לאוזן בדיבור ואיכות השמע כמובן בנושאים ובסיפורים הנחמדים תוך כדי. (בד"כ רבנים לא משקיעים יותר מדי בתחום הנ"ל מבחינה לוגיסטית וכספית, למרות שלמעשה כמות האנשים שיכולים לשמוע את השיעור גדול בהרבה מהקיימים בפועל….)

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לא כל כך ברורה לי שאלתך. כפי שאתה מבין שניתנו מהבורא מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא, מה כל כך קשה להבין שבאותה מידה ניתנו משמים ב' דרכים ללמוד את התורה – דרך כלל ופרט ודרך ריבוי ומיעוט?
כפי שניתנו משמים דרכים רבות ללמוד את התורה – דרך הפשט ודרך הרמז, דרך הדרש ודרך הסוד, כך ניתנו דרך כלל ופרט, ודרך ריבוי ומיעוט. ואם נלמד בדרך אחת – יצא טמא – כאחת מהמ"ט פנים, ואם נלמד בדרך שניה יצא טהור – כאחת מהמ"ט פנים טהור.
הדברים הם פשוטים ואין צורך לסבך את הענין כדי להבינם.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 11 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב