.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמי ששכח לומר הלל שלם ביום א' של פסח, יאמר בחול המועד?
אנונימי צוות נשאל לפני 4 שנים

שלום

בצל הקורונה, התפללתי תפילת פסח ביחיד, ואמרתי בטעות הלל שאינו גמור, ובלא ברכה. [אני ספרדי].

כעת התעוררתי להסתפק – האם עלי לומר בחול המועד [כשכולם אומרים הלל שאינו גמור] הלל אחד שלם בברכה, כנגד אותו ההלל?

ואם הייתי נזכר ביו"ט עצמו, האם אז היה מוטל עלי לחזור ולומר את ההלל השלם כראוי בברכה?

תודה ומועדים לשמחה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
נפתח בדין מי שלא אמר הלל ביו"ט עצמו ונזכר ורוצה להשלימו ביום טוב.
ההלכה היא שאם אמר הלל גמור, אך לא בירך, שיצא יד"ח, היות וסוף כל סוף אמר את כל ההלל, וברכות אינן מעכבות.
אבל אם ספרדי לא אמר את ההלל שלם אלא בדילוג, לא יצא ידי חובתו, ולהשלים רק את שדילג – אין די, שהרי זה למפרע ולא יצא, אלא צריך לחזור על כל ההלל מתחילתו כסדר בברכה. [חזו"ע מהד' תשסג עמ' רמד-רמה].
ואשכנזי שעכ"פ בירך על ההלל בדילוג כמנהגם, יאמרנו כעת בשלימות ללא ברכה לפניה [שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' סב וכ"פ החזו"ע שם, ודלא כשעה"צ והגרי"ש אלישיב, עי' עולת כהן אוה"ח תע-תצד, סי' נו עמ' שסב].
ובנוגע למי שנזכר בחוהמ"פ ורוצה כעת לומר ההלל פעם אחת בברכה –
אמת שכן דעת הגר"ח מבריסק שיש עליו חובת תשלומין לומר מתי שייזכר בחוה"מ פעם אחת הלל בברכה, אולם יש צדדים נוספים בענין.
הדבר תלוי בסיבת אמירת ההלל הגמור בפסח רק ביום הראשון ולא בשאר ימים.
הגמ' בערכין [י.] אומרת שבסוכות אומרים בכל יום הלל גמור, היות וחלוקין בקרבנותיהם, ובפסח שאין חלוקין – אומרים רק בפעם הראשונה הלל בברכה [מדין זריזין], וא"צ יותר שכבר קיים חיובו. ולפי זה מי שלא אמר ביו"ט יאמר עכ"פ בחוה"מ.
אולם בב"י הביא מדרש שהיות ובז' של פסח אומרים הלל שלא בברכה מטעם שמעשי ידי טובעים בים כו' ואם כן אף בחוה"מ אין לומר הלל גמור מן הדין, שלא מסתבר שיהא עדיף חוה"מ מיו"ט האחרון, ולכן אין זה זמנו של הלל גמור, ואין מקום להשלימו כעת [ע' קדשי המזבח – שערי שלמה, פסח, עמ' קלט].
לפי זה נראה שהיות ומידי ספק לא יצאנו, אמרינן סב"ל, ויאמר ביום מימי חוה"מ את ההלל הגמור, אך בלא ברכה.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות