.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמשל השועל והדגים. מה ההווה אמינא של השועל?
עידן נשאל לפני שנה 1

בס"ד

שלום לרב בועז היקר!
במשל השועל והדגים של ר' עקיבא לפפוס.
על השועל המשדל דגים לבוא עימו ליבשה כדי להצילם ממכמורות בים…
הרי מדובר בשועל, ביצר הרע. וחייב שיהיה איזשהו מקום
בו הדגים יכלו לטעות. מה אם כן ההו"א של השועל שהדגים יסכימו?
על מה הוא נשען? הרי אין לדגים סיכוי ביבשה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעידן שלום
להבנת הענין [לטובת מי שאינו מכיר את הסוגיה] אצטט תחילה את הגמ' בברכות סב:
תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ"ו אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו אמר לו פפוס מי הביאך לכאן אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה (תהלים יז, יד) ממתים ידך י"י ממתים וגו' אמר להם חלקם בחיים יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב: ע"כ לשון הגמרא.
ובנוגע לשאלתך –
זה גופא רוצה הגמ' לבטא.
כמו שהבקשה של השועל מופקעת מן ההגיון, כך אנו צריכין להרגיש ביחס לדרישה להפסיק לעסוק בתורה [בשעת הסכנה] כדי 'להגן עלינו'.
הוא לא בא לומר שיש כאן 'משא ומתן', והדגים 'דנים' עם השועל בהצעתו. אדרבה, הוא בא לטעון שהצעתו של השועל מופרכת מעיקרא, ושאין הו"א שהדגים אפילו יקשיבו לה. 
ואם תשאל – במציאות הרי יצה"ר מצליח די טוב, כיצד יתכן? הרי הצעותיו מופרכות ומשוללות הגיון? 
את זה רוצה הגמ' לומר – אין הגיון להמשכותינו אחר היצה"ר, המניעים לכך מקורם בתאווה. ב'טמטום הלב'. ב'שאור שבעיסה' המעכב. ב'רוח שטות' שנכנסת באדם ומביאתו לחטוא. אך דע לך – שההגיון לחטוא הוא כמו ההגיון והסבירות שהדגים יתייחסו ברצינות להצעה לצאת מהמים ולהנצל ביבשה.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות