.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותעבר על מצוה דרבנן האם גם עבר דאורייתא של "ועשית ככל אשר יורוך"?
יהודה ג נשאל לפני 7 שנים

עבר על מצוה דרבנן [כמו נטילת ידיים] האם עבר גם דאורייתא "ועשית ככל אשר יורוך" או של "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
השאלה שלך נתונה במחלוקת גדולה בפוסקים. נושא זה נידון בהרחבה גדולה באנציקלופדיה תלמודית כרך לד, ערך "לא תסור".
א) הרמב"ן הר"ן ועוד כתבו שהעובר על דברי חכמים, או הנמנע מלעשות כדבריהם, אינו עובר בלא תסור – אף אם איסורים דרבנן הם בכלל לא תסור – שאין איסור לא תסור אלא שלא לחלוק על דברי החכמים, ופרשת כי יפלא ממך דבר למשפט, שבה נאמר איסור לא תסור, כולה אמורה על הממרים וחולקים על דברי חכמים, ולא על החוטאים לעבור על דבריהם – ואף לא על החוטאים מחמת שאינם מאמינים בדברי חכמים – ומה שאמרו שהחיוב לעשות כציווי חכמים הוא בכלל לא תסור, אינו אלא אסמכתא.
ב) ומאידך  הרמב"ם החינוך ועוד כתבו שאף מי שאינו עושה כהוראת החכמים עובר בלא תסור.
ונחלקו אחרונים לדעה זו: יש שכתבו, שלא נאמרו הדברים אלא במי שאינו עושה כהוראתם מחמת שהוא ממרה את דבריהם והוראתם, ואינו כפוף להם, ולא במי שהוא כפוף למצותם, ועבר על דבריהם.
ויש שכתבו, שהעובר על דברי חכמים, אפילו עבר להנאתו מחמת שתקפו יצרו, ולא דרך מחלוקת והמראה, הרי הוא סר מדבריהם ועובר ב"לא תסור".
ויש שכתבו שאף אם עבר על דבר שפירשו חכמים שהתורה אסרתו, מלבד שהוא עובר על איסור התורה כפירוש חכמים, עובר גם על "לא תסור".
תעיין שם ותמצא עוד חילוקי דינים ושיטות שנאמרו בענין.
אגב, נידון נוסף יש מה ההבדל בין בין "לא תסור" לבין "ועשית ככל אשר יורוך", והאם על כל דבר שיש "לא תסור" יש ביטול עשה של "ועשית ככל אשר יורוך"? גם בזה נאמרו כמה שיטות, תוכל לעיין שם באינצ' התלמודית.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות