.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהשריפת גופה לאחר מיתה – מה קורה עם הנפטר?
אברהם דהארי נשאל לפני שנה 1

שלום לכם כבוד הרב. חודש טוב ומבורך.

עלי להודות לכם על השיעורים הנפלאים בגמרא ונביא. ה יזכה אתכם להגדיל תורה ולהאדירה אמן.

יש לי קרובת משפחה יקרה מאוד ששרפו את גופתה. ולא הקימו מצבה לפי בקשתה. מה אני יכול לעשות לע"נ ולהצילה? אני לומד תורה ואומר קדיש לע"נ. אשמח לשמוע מהרב מה קורה איתה ומה ישועתה.

תודה רבה מראש לכבוד הרב

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאברהם שלום
כבר האריכו הפוסקים שיש איסור גמור לשרוף גופה של יהודי מכמה טעמים, בבית יצחק (יו"ד ח"ב סימן קנה) כתב שעובר בזה איסור עשה ולא תעשה מצד הדין דכל הנקברין לא ישרפו (תמורה דף לד ע"א), והוסיף שמי שקובר את מתו מאמין בתחיית המתים והשורף הרי הוא ככופר בתחיית המתים, יעו"ש. ובאחיעזר (ח"ג סימן עב) כתב שבנוסף על כך יש בזה איסור שמבטל מצוות קבורה שהוא חיוב גמור, יעו"ש [וע"ע בחשוקי חמד דמאי ו'].
בשו"ת דעת כהן [חיו"ד סי' קצז] כתב שאין לשרוף גופה כמנהג הגויים, ואם יהודי עשה כן בהסכמתו, אין להביא אפרו לקבורה בישראל. כי הקבורה מחזקת בלב כל ישראל את האמונה בתחיית המתים שהיא איקר בתורה. עכ"ד.
וראיתי שיש מי שכתב לקבור בצד בית הקברות. ולמעשה ישאל בחברה קדישא ויעשה כפי שיאמרו לו.
ועיין ברדב״ז (ח״ב סימן תשפ) שלפי הטעם שהקבורה היא משום כפרה, אם אדם אמר אל תקברוני, קוברין אותו ואין לו כפרה, כיון שהוא לא רצה בה. וכן מדוקדק מלשון רש״י שכתב הא אמר לא בעינא כפרה, ואי נמי קברינן ליה לא מכפר, ע״כ.
וראיתי שנשאל בענין כזה הגר"ח קנייבסקי זצוקלה"ה ואמר שהמבקש לשרוף גופתו אין לו חלק לעוה"ב שאינו מאמין בתחיה"מ, ואין צורך לעשות השתדלות לקבור אותו. וכשהוסיפו ושאלו על אדם קרוב המבקש לומר בעבורו קדיש, השיב שקדיש לא יועיל עליו כלום שהרי היה כופר בעיקר. 
ושאלו את הגראי"ל שטיינמן לאחר שסיפרו לו את דברי הגרח"ק – והרי לגבי אחר השתדלו תלמידיו להוציאו מהגיהנם? והשיב – 'אחר' לא היה כופר בעיקר, אלא מחלל שבת בפרהסיא.
עוד שאלו – שהנ"ל היה תלמיד ישיבה עד גיל 30 וח"נ ביאליק שר"י השפיע עליו לרעה ואולי הוא בגדר תינוק [קצת מגודל…] שנשבה?
והשיב שכיון שידע הכל ולמד – אינו תינוק שנשבה, "אבל אם בן המשפחה ההוא רוצה לומר קדיש שיגיד, ואם לא יועיל בעד הרשע הזקן הנ"ל, יועיל בשביל עצמו" עכ"ל. [כל משאלותיך עמ' רי].
ובזה תשובה לשאלתך. ובפרט שאצלך מדובר כפי המובן בתינוקת שנשבתה, ודינה ללא ספק קל יותר.
וה' יסיר חרפת עמו ישראל וישיבם בתשובה שלימה במהרה אכי"ר.
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות