.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאיך עושים תיקון למי שנכשל בעבירה שיש בה כרת?
מאיר נשאל לפני 6 חודשים

שלום לרב הי"ו.

רציתי לשאול מה התיקון הראוי והנכון למי שנכשל באיסור כרת. [נידה, חילול שבת, אכילת חלב (מי שאכל בשר לא כשר בהכרח נכשל בזה) ועוד] אציין כי מדובר באדם שלמד תורה אך גופנית וכלכלית חלש, ובכל זאת חפץ לתקן.

דעת הרב חשובה.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
7 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

למאיר שלום
תיקון כרת לדעת האריז"ל הוא להשאר כל הלילה ער ולעסוק בתורה. [אפשר להתחבר לכולל חצות שלומדים ממילא כל הלילה, רק שצריך ללמוד החל מצאה"כ].
מקור הדבר בדברי רבינו מהרח"ו ז"ל בשער רוח הקודש (עמ' קעט הוצאת אהבת שלום שכתב בשם רבנו אברהם הלוי ז"ל ששמע מהאריז"ל וזה לשונו שם): מי שיהיה לילה אחת כולה שלימה ניעור ולא יישן כלל ועוסק בלימוד תורה כל אותה הלילה יהיה נפטר [מעונש] כרת א' אם נתחייב ח"ו וכל לילה פוטר כרת אחד, ע"כ.
וראיתי בספר דברי יעקב עדס (על שערוה"ק דף יא עמוד תמג בנדמ"ח) שהביא שיש תוספת חומרא בשער הייחודים (דף טל ע"א) שכתב וז"ל: שאלתי למורי זלה"ה על מה שאנו אומרים כי מי שאינו ישן כלל ועיקר כל הלילה שנחשב לו כמו כרת והשיב מורי ז"ל שכן הוא האמת שמי שהוא ניעור כל הלילה ואין ישן כלל ועוסק בתורה ואם חייב כרת על איזה עבירה שעשה מחייבי כריתות נחשב לו אותו הלילה כמו כרת, ובלבד שילמוד בלילה ההוא בעניני עבירה שעבר שחייבים עליה כרת, עכ"ל. הרי הוסיף חומרא שצריך ללמוד דוקא בעניני אותה עבירה, והביא שם בדברי יעקב שכן כתב במשנת חסידים מסכת התשובה סוף פ"ו, וכן העתיק בספר אור הלבנה (עמוד ריא) מספר מצוות ד'. ונשא ונתן בדבר שלכאורה מפשיטות דברי שער רוח הקודש משמע דלא צריך ללמוד דוקא בעניני אותה עבירה עיי"ש.
איך עושים את התיקון?
החפץ לעשות "תיקון כרת" עליו להיות ניעור כל הלילה בלי שינה כלל ועיקר, ויעסוק בתורה בלי אכילה יתירה, וסדר הלימוד יעשה על פי מה שכתב הגחיד"א ז"ל בספרו יוסף בסדר (סימן ב) ונדפס בספר "תיקון כרת" או לפי מה שסידר רבנו הבן איש חי ז"ל בספרו "משמרת החודש" ואם עושה כן על חטא מסוים שחייבים עליו כרת נכון הדבר שייעד זמן מה לעסוק באותה מצוה והלכותיה ודברי התעוררות ומוסר, ואם תלמיד חכם הוא וחפץ להמשיך בלימוד שעוסק בו נראה שילמד מסכת כריתות במתון ובנעימה, וברמב"ם הלכות שגגות יא' פרקים ראשונים, ועוד מעט זמן בענין אותה מצוה אם עושה כן על כרת מסויים, ושאר הלילה יעסוק בלימודיו מלבד תיקון חצות שודאי אינו רשאי לבטל. ולכתחילה ילמד כל הלילה אלא אם כן מוכרח ממש לילך לביתו לסייע, ילך לסייע מעט ויחזור תיכף ללימוד. [מהמקובל הגר"י שמואלי].
ונוספו בזה דברים ממרן החיד"א
סדר תיקון כרת נתקן על ידי מרן החיד"א בספרו עבודת הקודש קונטרס יוסף בסדר (סימן ב), ונדפס בשם "אורח חיים". בתיקון זה ערים כל הלילה, בלימוד ללא אכילה, רק בשתיה, ותיכף אחר ערבית ילמדו הסדר כדלהלן:
א. מסכת כריתות כולה. ב. מסכתות שראשי התיבות שלהם 'חיים': חולין, יומא, ידים, מקואות. ג. כמו כן רמב"ם הלכות שגגות י"א פרקים הראשונים. ד. אדרא רבא וזוטא. ה. תיקון חצות. ו. ספר התהלים. ובאם חס ושלום יש איזה צרה בעיר, יאמרו צ"א פעמים ויהי נעם, וי"ב פעמים יענך. ז. ובעשי"ת ילמדו הל' תשובה מהרמב"ם וראשית חכמה שער הקדושה.  לאחר מכן, יאמרו תפילה שתיקן מרן החיד"א בה מבקשים מהקב"ה רחמים וסליחה, ושאם ח"ו נגזר על אחד ממנו או מבני בתינו כרת, יהא חשוב צערנו שנצטערנו הלילה הזה במיעוט אכילה וקמטנו שינה מעינינו לקרוע גזר דיננו.
על סדר זה באו גדולי המקובלים שבדורות עברו, גרעו ממנו ו/או הוסיפו עליו. [ויש שהעירו על זה שאין ללמוד משניות בלילה]. אולם עיקר הדבר הוא לימוד תורה בחבורה לילה שלם, מן השקיעה ועד הזריחה. [מהגרע"י טולידנו].
אמנם הרב בן איש חי מצריך גם תעניות, אבל יש לזכור שבסופו של דבר העיקר הוא התשובה, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, עזיבת החטא ווידוי. 
ה' הטוב יכפר על כל עונותינו.
 

Print Friendly, PDF & Email
טובי נענה לפני 6 חודשים

אז מי שהיה "חילוני" ולא קיים תורה ומצוות 30 שנה מה יעשה?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

לטובי שלום
יעשה תשובה מאהבה, שבה הזדונות נהפכות לו לזכויות, ובזה יכולות להיות לו מצוות רבות יותר מאשר אדם שקיים מצות 30 שנה!

Print Friendly, PDF & Email
טובי נענה לפני 6 חודשים

ואיך אדם שהיה רחוק 30 שנה יכול להגיע לתשובה מאהבה?
מה הדרך כדי להגיע לתשובה שהיא דווקא מאהבה? הרי בדרך כלל שאדם כבר חוזר בתשובה זה מיראה.
תודה רבה על התשובות 

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

זה מצריך אכן עבודה, שלא ניתן להגיע לאהבה ללא יראה.
אך ניתן ליגוע בשולי דרגת האהבה, על ידי שיזכור חסדי ה' וטובותיו עליו ויודה לו תמיד, ובזה יגיע לאהבתו, וכפי שהיה מעורר תמיד רבי איצלה בלאזר.
וכבר כתב רבינו יונה  [שע"ת א] והתבאר בתורה, כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו [!!], שנאמר: "ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך". ואומר בסוף הענין: "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך" – להשיג אהבתו. והנביאים והכתובים דברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו עקרי התשובה כלם מפורשים בדבריהם כאשר יתבאר. עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
טובי נענה לפני 6 חודשים

שאלה אחרונה: אם אדם חילל שבת ואז הוא התחיל לחזור בתשובה מיראה ואחרי שהוא התחיל כמה שנים "לעבוד" את השם הוא הגיע לדרגת האהבה והוא מרגיש בושה מהחטא והוא אוהב את השם בדביקות אז זה נחשב לו תשובה מיראה או מאהבה? האם ההתחלה שהיא יראה היא שקובעת או הסיפא שהיא האהבה?
תודה הרב
 
חזקת אותנו!

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

אם כעת הוא חוזר בתשובה על העוונות ההם מאהבה – בוודאי שיחשב לו כעת כזכויות.
אגב, השבוע דיברנו על אהבת ה' אותנו והמתבקש מזה  – על פרשת יתרו כאן

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות