.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועבדין ממזר עד דור עשירי – שבטל באלף – הבנה בביאור הגר"א
אורי אברהם נשאל לפני 3 שנים

בספר ומתוק האור לר' שלמה לוינשטיין, הובא בשם הגר"א עה"פ לא יבוא עמוני וכו' גם דור עשירי וכו'. שמה שנקט דוקא עשירי הוא משום שר"ל לעולם.

ועושה חשבון שדור עשירי יש בו פחות מאחד מאלף "עמוניות" דהבן של הגר (שעבר והתחתן עם יהודיה) הוא חצי עמוני והנכד (שהוא דור שני לפי דבריו) הוא רבע וע"ז הדרך מכפיל עד שדור עשירי הוא 1 חלקי 1024. וכמו שחז"ל אומרים על דבר שאין לו ביטול: "אפילו באלף לא בטיל". אבל זה לא מובן  כיון שלגבי מצרי דור שלישי היינו הנכד כדמוכח ברמב"ם איסו"ב יב, כ, וא"כ דור עשירי הוא רק 1 חלקי 512.

Print Friendly, PDF & Email
5 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לאורי שלום תחילה אודה על ההערות המחכימות על המשניות, יישר כח וחילך לאורייתא!

בענין קושייתך על דברי הגר"א, אכן כבר העיר בזה בספר שומר אמת [שצ'יגל עה"ת פ' כי תצא].  למעשה דברי הגר"א לא נכתבו על ידו אלא הובאו בשמו ע\"פ השמועה, כרוב דברי הגר"א עה"ת, והנראה נכון יותר מה שהביאו בשמו את החשבון הנ"ל ע"ד הגמ' "גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה" (סנהדרין צד.), שלאחר י' דורות כבר יש \"ביטול\" ע\"פ החשבון שהבאתם. וכן אדינא שגר אחר י' דורות מותר בממזרת [יבמות עה.], והובאו הדברים בפרדס יוסף עה"ת פ' יתרו.

Print Friendly, PDF & Email
אורי אברהם נענה לפני 3 שנים

יישר כח. רציתי להוסיף שר' חיים פלטיאל כתב גם ביאור על "דור עשירי" באופן אחר ע"ש

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

אכן, בענין ויחד יתרו, דמדין דור י' למצרים.

Print Friendly, PDF & Email
אורי אברהם נענה לפני 3 שנים

בפרשת כי תצא הוא מאריך והרי דבריו:
ר' חיים פלטיאל דברים (פרשת כי תצא) פרק כג פסוק ט – יא
בנים אשר יולדו להם דור שלישי. וא"ת אברהם אבינו שקיים כל התורה היאך נשא מצרית ראשונה וא"ת קודם מתן תורה היה הלא גם יעקב נשא קודם מתן תורה ואפי' הכי אמרינן פרק ערבי פסחים כשיתנו כוס ליעקב לברך יאמר איני מברך שנשאתי שתי אחיות שעתידה תורה לאסור, ואף על פי דזה עצמו לא היה רק מפני מראית העין דהא גיורות היו ואין להם חייס כי היכי דאמ' שאר האם יוציא שאר האב יקיים. ותירץ מהר"ח דאברהם אבינו גר היה ואמרינן בקהל השם לא יבא, הא בקהל גרים יבא, ועוד דבלאו הכי צריך מאי שנא דעמוני ומואבי אסורים לעולם על דבר אשר לא קדמו ואדום מותר אחר ג' דורות הלא גם הוא לא קדם אלא הטעם דאחר ג' דורות מותרים משום כי אחיך הוא וע(ו)ד ג' דורות אסורין משום שלא קדמו וכן מצריים עד ג' דורות אסורין ששיעבדו בהן לאחר ג' דורות מותרים משום דגר היית בארצו א"כ עיקר האיסור היינו משום הטעם וא"כ קודם ששיעבדו בהן לא נאסרו, ולהכי אמר הכא בנים אשר יולדו להם דור שלישי, דמכאן ואילך פסק שם אב מהם כדכתיב את בת בנה ואת בת בתה, דמשמע דבת בת בתה שריא וכן מר בר רב אשי (שרי) [אכשר] באבא דאבא, והא דכתיב בעמוני ומואבי עד דור עשירי, ר"ל לעולם והכי פי' אף על פי דאז פסק שם דור ואין נקרא יותר על שם דור עמוני אפי' הכי אסור לעולם, ותדע דבי' דורות נפסק הדור כדאמ' י' דורות מאדם ועד נח, משם נקרא דור נח, וכן עשרה דורות מנח עד אברהם ונקרא משם ואילך דורו של אברהם, וכן עוד בה עשיריה ושבה והייתה לבער, והיינו דאמ' גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה, ולהכי נקט עשרה דרי משום דאז נפסק הדור ומשם ואילך אז נקרא ישראל.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

יישר כח!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות