.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבסיס לדבר האסור והמותר – צריך להסיר את המותר בעת השלכת הפסולת?
א נשאל לפני 5 שנים

ב"ה
שלום לרב!
ידוע שכדי לא לבטל כלי מהיכנו צריך לשים גרעין וכד' בצלחת ריקנית ואז יהיה מותר לתת לתוכה פסולת שבזה יש גם דבר המותר, שזה הגרעין יחד עם הפסולת.
השאלה היא האם אני צריך לקחת את הגרעין הטוב, לאחר שארוקן את הצלחת מהפסולת, או שאפשר לזרוק הכל יחד עם הגרעין הטוב?
הספק שלי הוא, שאם אזרוק את הגרעין משמע שהוא בעצם גם פסולת, אז לכאורה אין לי דבר מותר ודבר אסור…
תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
בשאלתך דן הילקו"י [שבת א' סי' רס"ה עמ' שס"ט סעיף י'] ונצטט את לשונו:
"יש מי שאומר [מנוחת אהבה לר"מ לוי], שאם נותן בצלחת אוכל שסופו לזורקן, כגון חתיכת פת קטנה, או שקד אחד, ואינו אוכלו אחר כך, אלא זורקו עם הקליפות לאשפה, נמצא שאין הדבר המותר חשוב בעיניו מן הקליפות, ונעשית הצלחת בסיס לדבר האסור. אולם אין דבריו נכונים לדינא, וגם כשבדעתו לזרוק את הקליפות עם חתיכת הפת אין בזה איסור מבטל כלי מהיכנו. ובפרט כשהוא לשעה קלה, וכמבואר".

והוסיף בהערה –  "דזה אינו, שהרי נפסק בש"ע (סי' שח סעיף כז) עצמות שראויים לכלבים, וקליפות שראויות למאכל בהמה, מותר להעבירם מעל השלחן. והיינו בידים כדפירש רש"י בדף קמג. ואע"פ שנוטלם לזורקן לאשפה ואינם חשובים בעיניו. והוא הדין בחתיכת פת או שקד שנותנן לתוך הצלחת. דהא בשעה שנתן את אותה חתיכת פת, היתה ראויה לאכילה, ושם אוכל עליה, ומותר גמור הוא, ואחר שנתן את הקליפות לתוך הצלחת, נמלך בו ואינו רוצה לאכול עוד את הפת מחמת הקליפות, ושפיר דמי לטלטל את הצלחת, כיון שהותרה מעיקרא, ולא נאסרה במחשבה בעלמא. וכן מבואר בביאור הלכה [להלן]" עכ"ד, ע"ש עוד בארוכה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות