.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההלומד בביתו יוכל להתפלל שם ביחיד?
עידן נשאל לפני 5 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז!
הרב דיבר בשיעור על כך שחשוב להתפלל בבית הכנסת גם ללא מנין.
ידוע שיש מעלה גדולה לאדם המתפלל במקום בו הוא למד. [כדוגמת ר' אמי ור' אסי שהיו מתפללים 'ביני עמודי' במקום בו הם למדו. ברכות ל:].
השאלה היא אם סיימתי לימוד אישי של הלכה או גמרא בבית. מה עדיף להתפלל בבית באותו מקום או יחיד בבית כנסת?

והאם זה משנה אם זה מקום לימוד בקביעות או לא?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום
שאלתך תלויה במחלוקת הפוסקים.
נצטט את דברי הטור [אורח חיים, הלכות תפלה סימן צ. ההוספות בסוגריים מרובעים הם מאתי]:
…צריך להשתדל בכל כחו להתפלל עם הצבור וה"מ להמון העם אבל מי שיש לו מדרש קבוע בתוך ביתו שלומד בו מצוה להתפלל בו אפילו אין לו עשרה דרבי אמי ור' אסי אף על גב דהוו תליסר כנישתא בטבריא לא הוו מצלי אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי פירוש בבית המדרש. [זה כשיטת רבני צרפת שהובאו בר' יונה שהיו מתפללין בביהמ"ד אף בלא מנין. אך לרמב"ם מדובר היה שהתפללו שם במנין, נמצא שלשיטתו מעלת 'ביני עמודי' – להתפלל בביהמ"ד במקום בביהכ"נ, אינה גוברת על מעלת תפילה במנין].
ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתאי ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמענא להא דא"ר חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה ואמר רב חסדא מאי דכתיב אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אמר הקדוש ברוך הוא אוהב אני שערים המצויינין בהלכה מכל בתי כנסיות לא מצלינא אלא ביני עמודי היכא דגריסנא.
ומיהו א"א [הרא"ש] ז"ל כתב בתשובת שאלה וז"ל טוב להתפלל עם הצבור בעשרה כי זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד וגם אין תורתנו כל כך אומנתנו ובהרבה שעות ביום אנו מתבטלין נבטל תורתינו בשעת תפלה ונשלם אותה בשעות אחרות ונצא ידי חובותינו בתורה ובתפלה.
וגם אם [יראו ש[אין תלמיד חכם מתפלל עם הצבור – ילמדו אחרים ק"ו ממנו ולא יחושו על התפלה כלל ונמצאו בתי כנסיות בטילות כי לא ידונו אותו לכף זכות שאינו בא בשביל למודו ע"כ.
במקרה שלך זה גרוע אף יותר, כיון שלא מדובר במקום לימוד קבוע ותמידי כמובא בפוסקים ב'מי שיש לו ביהמ"ד קבוע בביתו', אלא רק לימוד לפי שעה, שבוודאי שבמצב כזה יתפלל בביהכ"נ במנין.
ובפרט שבזמננו כתבו הפוסקים שנחלשו הלבבות וקשה לאדם לכוין בתפילתו, וכיצד תתקבל? אך אם הוא עם הרבים – הן ק-ל כביר לא ימאס אף אם לא יכוין כראוי בכל תפילתו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

6 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות