.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפההלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע – אולי חלמתי ואיני זוכר?
בנימין נשאל לפני חודש 1

במסכת ברכות דף יד/א [אמר] רבי יונה אמר רבי זירא כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע. ע"כ.

לפי מה שמקובל, שבאמת אדם תמיד חולם חלום, אלא שהוא שוכח, איך יידע האדם שהוא חשיב 'רע', הרי גם אם 7 ימים לא יזכור שחלם, יחשוב בליבו שחלם ושכח, א"כ מה תועלת יש במימרא זו, שלא יידע על כך האדם לעולם?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני חודש 1

לבנימין שלום
כתבנו בענין זה בספרנו משנת החלומות, ואצטט:
האם טוב לַחְלום?
תופעת החלימה הינה חיובית וברוכה, ומי שאינו זוכה לַחְלום חלומות יש לו לדאוג, כדברי הגמ' בברכות [יד.]:
אמר רבי יונה אמר רבי זירא: כל הלן[1] שבעת ימים בלא חלום נקרא רע, שנאמר: [משלי י"ט-כג] 'ושָׂבֵע ילין בל יפָקד- רע', אל תקרי 'שָׂבֵע' אלא 'שֶׁבַע'.
פירש רש"י שמפני שהוא רשע אין משגיחין עליו מן השמים לפקדו בחלום.
וכתב ב'ראשית חכמה'[2] שהדבר נובע מכך שאין נשמתו עולה למעלה, לכן לא יבוא לו חלום אמת, ונמשל הוא לרוח הבהמה היורדת למטה לארץ.
יש לציין שכל אדם חולם, אף אם אינו זוכר בבקר מאומה, ודברי חז"ל על 'הלן שבעה ימים בלא חלום' נסובים על אדם שלן שבעה ימים בלא חלום העוסק בדברי תורה[3].
[1] והגר"א ביאר בדרך רמז ש'הלן שבעה ימים בלא חלום' פירושו מי שבמשך שבעה ימים 'לן' בלא לחוש שהעולם כחלום יעוף- נקרא רע. ואף שטרוד בענייניו, מ"מ לכל הפחות בשבת היה לו להתבונן בחובתו בעולמו, ולכך נקט שבעה ימים בדוקא [פנינים משלחן הגר"א עמ' שכה].
[2] שער האהבה פ"ו.
[3] אגרא דכלה [מקץ, קסב.]. על חלומות העוסקים בד"ת הארכנו בפרק החלום כמדריך רוחני עמ' 183.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות