.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודכיצד יתכן שיעקב אבינו לא ראה קרי עד גיל 84?
אנונימי נשאל לפני 2 שנים

שלום לכבוד הרב,

איך יעקב אבינו לא ראה קרי מימיו? הרי המשנה אומרת שהיו מגדלים את התינוקות לפרה אדומה עד גיל שמונה או תשע כדי שלא יטמאו בטומאת קרי זאת אומרת שאחרי גיל זה חזקה עליהם שראו טומאת קרי?
והרי אפילו אדם הראשון שפירש מאשתו מאה שלושים שנה לא יכול היה שלא להוליד שדין רוחין ולילין מטומאת קרי שיצאה ממנו?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
העדות על כך שיעקב לא ראה קרי נלמדת מפסוק בתורה כמובא בחז"ל [יבמות דף עו עמוד א]: "אמר אביי: אטו כ"ע יעקב אבינו הואי, דכתיב ביה: כחי וראשית אוני, שלא ראה קרי מימיו". וכן הוא בילקוט שמעוני [תורה פרשת ויחי רמז קנז וברש"י עה"ת במקום]: "ד"א ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני [מ"ט, ג] שלא ראה אבינו יעקב קרי פ"ד שנים עד שנולד ראובן" עכ"ל.
[וכנגד זה פ"ד תעניות שעושין בימי השובבי"ם לתיקון הנ"ל, ובקונטרס קרן לצבי להרה"צ מיניזנוב, כתב רמז לזה מהפסוק, "פדת" שלח לעמו, פד"ת ראשי תיבות פ"ד תעניות. צוה לעולם בריתו, דנחשב לתיקון הברית]. 
אני לכשעצמי – די לי בדברי חז"ל אלה, ואין לי שום פקפוק על כל מה שכתוב בחז"ל, שהכופר בדבר אחד מדבריהם הרי הוא אפיקורס וכפי שכתב בשו"ת דברי יציב [חלק יורה דעה סימן נ] מי שכופר אף בדבר אחד מדברי חז"ל מין גמור הוא ויצא מכלל ישראל, והוא מן המורידין ולא מעלין כברמב"ם שם. ע"כ. וע"ע ב"י יו"ד סי' קיט, שך סקט"ז שם ועוד.
ואל תתפלא על זה, שזה נגד הטבע, שהראשונים כמלאכים, ואין למדוד אותם כלל בפרמטרים אנושיים, ובפרט מי שעליו נאמר שהוא רגל שלישית במרכבה, בחיר האבות, שופריה מעין שופריה דאדה"ר, איש תם ושלם ונקי מכל מום ועוד. וכפי שביאר בחפץ חיים – שם עולם חלק א חתימת הספר וז"ל:
"וצריך האדם לידע שהדורות שלפנינו כל מה שהוא מוקדם בזמן הוא מוקדם במעלה וכמו דאיתא בעירובין (נ"ג) לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנן כמלא נקב מחט סדקית אמר אביי ואנן כאצבע בגודא וכו' אמר רב אשי ואנן וכו' ואם זה אמרו האמוראים בדורותיהם לגבי דורות שלפניהם כ"ש מה נאמר אנחנו אזובי הקיר לגבי דורות הראשונים [וכן הרמב"ם בהקדמתו לספר היד מנה ארבעים דורות מימות רב אשי ורבינא עד משה רבינו ע"ה וכל מי שהוא יותר קודם בזמן הוא קודם בחשיבות ע"ש] וכן כעין זה איתא בשבת קי"א אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים וע"כ כשיתבונן האדם בגדולתן של ראשונים וכ"ש בראשוני ראשונים כגון נביאים וכמה דורות של תנאים [עיין ב"ב דף ק"ל אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאן שלא הניח מקרא משנה גמרא הלכות ואגדות וכו' שיחת שדים ושיחת מלאכי השרת דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא והוא היה הקטן שבשמונים תלמידים שהיו לו להלל הזקן ע"ש בגמרא ותלמידו יונתן בן עוזיאל היה גדול כ"כ עד שכל עוף שפורח עליו בשעת למודו היה נשרף באור התורה וכן אפילו בדורות אחרונים של תנאים כגון בימי רבי היה אליהו הנביא מצוי במתיבתא שלו כל יומא כדאיתא בגמרא (ב"מ פ"ז) וכן אפילו בתלמידיו של רבי אמרו בע"ג (דף י') שהקטן שבהם היה יכול להחיות מתים ור' חנינא בר חמא אחייה לעבדיה של אנטונינוס ע"ש. וכן בב"ק (דף קי"ח) שר' יוחנן אחייה לרב כהנא אחר פטירתו וגם בלימודם בספר יצירה היו בוראין בעצמן איש ע"י צירופי שמות הקדושים ואך בלא כח הדיבור כדאיתא שם בסנהדרין (דף ס"ו) רבא ברא גברא שדריה לקמיה דר"ז אשתעי בהדי' ולא אהדר ליה א"ל מחבריא את תוב לעפרך וגם אצל ר' חנינא ור' אושעיא אמר שם דכד הוו מיעסקי בספר יצירה הוו מיברו להו עיגלא תילתא בכל ע"ש]"
ואין להקשות מאדה"ר שעליו נאמר במפורש שחטא, והביא קללה לעולם, וחז"ל אמרו עליו דברים חמורים [שגם אותם יש להבין על פי דרגתו] כגון מין היה, מושך בערלתו, עבר על ג"ע, ועוד דברים חמורים, כך שאין הוא ענין כלל ליעקב אבינו שהיה תיקונו של אדה"ר כפי שהארכתי בספרי משנת הגלגולים.
ועל זה ניתן להליץ את שאמרו בפירוש דברי חז"ל אם ראשונים כמלאכים – אנו כבני אדם, דהיינו אם הנך מסתכל על הראשונים כמלאכים – אות היא שתואר אדם לך. בעל הבנה ודעת. אבל אם [לדעתך] ראשונים כבני אדם – אזי המתבונן אינו אלא חמור, ולא כחמורו של רפב"י שהיה מספיק בר דעת להבחין בין מעושר לשאינו מעושר, ואילו הלה אינו מבחין בין ימינו לשמאלו…

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות