.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהלשם יחוד כיבוד אב ואם
בנימין שלזינגר נשאל לפני 4 שנים

שמעתי בשם הבני יששכר, לא לומר לשם יחוד על כיבוד אב ואם, ורצוני לברר את אמיתות וטעמי הדברים.

עוד. בענין מקור מצות מחזיר גרושתו:
ירושלמי מסכת כתובות פרק יא דף לד איתא: "רבי יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן רבי הילא בשם רבי לעזר כשם שאדם חס על כבוד אלמנתו כך חס על כבוד גרושתו דאמר רבי יעקב בר אחא בשם רבי לעזר מבשרך לא תתעלם זו גרושתו".

ובהגהות מיימוניות הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה כז: "וכן משמע להדיא בירושלמי דפרק אלמנה ניזונת הלכה ג' ובב"ר דגרסינן ר' יעקב בר אחא בש"ר יוחנן אמר כשם שאדם חס על כבוד אלמנתו כך חס על כבוד גרושתו דא"ר יעקב בר אחא בש"ר אלעזר ומבשרך לא תתעלם זו גרושתו כהדא איתתיה דרבי יוסי הגלילי הוות מעיקא ליה סגין כו' עבר רבי יוסי הגלילי ושמע קלון מתבזיי בשוקא נסבון ויהבין בגו חד ביתא מן דידיה והוא מסיק לון מזונה כל יומא דהוון בחיין על שם ומבשרך לא תתעלם"

ועיין בחינוך (מצווה תקפ): "קודם שתינשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן".
ובתשב"ץ ח"ג סימן ט' כתב שיש מצווה להחזיר גרושתו.
וראה בשו"ת אבני שיש חלק א סי' מב: "ומה גם דקי"ל מצוה להחזיר גרושתו כמו שדרז"ל מפסוק ומבשרך לא תתעלם".

מאידך הרדב"ז סובר שאין בכך שום מצווה וכך כתב בשו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קנג: "מחזיר גרושתו – איני רואה בה שום מצווה".
אך על כן כתב המקובל רבי שמואל ויטאל בשו"ת באר מים חיים סי' פ': "בעיניי אין מצווה גדולה ממנה, ובפרט אם היא אשתו הראשונה, או אם יש לו

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לר' בנימין שלום
בענין אמירת 'לשם יחוד' על כיבוד אב ואם – לא שמעתי כזה דבר בשם הבני יששכר, ואדרבה – כתב הבני יששכר בספרו 'דרך פיקודיך' [מצוה לג] בענין מצות כיבוד אב ואם: "ודאי צריך לכוין במצות עשה זו, ולקיים מצות בוראו" עכ"ל. [לאפוקי מהנוקטים שבמצוות שבין אדם לחבירו א"צ כוונה, כדוגמת הגר"א וסרמן ועוד].
ודברים מפורשים כתב כה"ח בשם פתח הדביר שבליל שבת לפני שמנשק ידי אביו ואמו יאמר "לשם יחוד… הריני מקיים מצות כיבוד אם ואם".
וכן כתב בהקדמה לספר 'משפט צדק' לגר"מ מזאלשין בעמח"ס תקון שבת, שקודם כל מצוה יאמר לשם יחוד כו' ומנה שם גם מצות כיבוד אב ואם.
כך ג"כ מסופר על מהר"א מבעלז שנמנע מטבילה במקוה בשל בריאותו ע"פ ציווי אביו, והיה ניגש עד בור הטבילה והיה אומר לשם יחוד… לקיים מצות כיבוד אב ואם, וחוזר ולא טובל.
בנוגע לשאלתך השניה – נא להעיר הערתך במקום בו אנו עוסקים בנידון זה כאן.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

2 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות