.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדוע אומרים שלש פעמים ביום את פיטום הקטורת?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

הנה לי כמה שאלות בהלכה ועל כן אני מציג אותם בפני כבוד הרב שליט״א ואשמח לקבל עליהם את תשובותיו הבהירות של כבוד הרב שליט״א. ואלו הם שאלותי בהלכה אשר נתקשתי בהם:

א.במאי דכותב מרן השולחן ערוך רבנו יוסף קארו זיע"א (משנה ברורה סימן א' סעיף ו'): פרשיות הקורבנות לא יאמר אלא ביום" ע"כ. הנה מרן השו״ע מדבר בדין אמירה של התפילה שלא יאמרם אלא ביום היות ואין זמנם אלא ביום, ושאלתי בפי: האם מותר לו לאדם לומר את פרשיות הקורבנות במהלך היום סתם כך בלא שום שייכות לתפילת שחרית או מנחה?

ב.עוד במאי דכותב מרן רבנו יוסף קארו זיע״א בדברי קודשו הנ"ל (המובאים בשאלה הקודמת); מהו הטעם שחז״ל הקדושים והטהורים תיקנו שנאמר ג' פעמים ביום את פרשיות הקורבנות; א. לפני שחרית. ב. אחרי שמונה עשרה של תפילת שחרית לפני אמירת:"עלינו לשבח". ג.לפני אמירת:"אשרי" במנחה. ועוד: מהו הטעם שהסדר הוא בצורה כזאת?

ג.במאי דכותב המשנה ברורה (סימן אי סעיף ו' סעיף קטן יז בד"ה:"ביום"): "דאין הקורבנות קרבין אלא ביום, אבל פרשת הכיור ופרשת תרומת הדשן יכול לאמר קודם היום, ואם אין לו פנאי יכול לאמר פרשת הקורבנות בלילה״ ע"כ. האם גם אליבא דמרן השולחן ערוך מתי שאין לו פנאי יוכל האדם לומר את פרשת הקורבנות גם בלילה או שלא?

ד.במאי דכותב המשנה ברורה (סימן א' סעיף ו׳ סעיף קטן יז, בד"ה:"ביום״): ״ומכל מקום אם הוא בן תורה מוטב יותר שיעסוק בפרשה דיומא״ ע"כ. מהי כוונת המשנה ברורה באומרו: "פרשה דיומא" מהי ה"פרשה דיומא"?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום,
אשיב על ראשון ראשון:
א. אין בזה שום בעיה. הרי זה לימוד תורה, ואם תאמר שהוא כמקריב קרבן – מצוין – הרי יכול להקריב קרבנות רבים.
ואף מה שאסר השו"ע לומר הקרבנות בלילה, זה רק כשאומר לצאת בהם יד"ח אמירת הקרבנות שבתפילה, אבל הרוצה לומר קרבנות כלימוד בעלמא – יכול לאמרם מתי שירצה, כפי שיכול האדם ללמוד מסכת זבחים באיזה שעה משעות היממה שירצה.

ב. הטעם שאומרים קרבנות [וידבר… את קרבני לחמי לאשי וגו'] ופיטום הקטורת בבוקר – מפני שזה סדר העבודה – קרבן תמיד של שחר ופטום הקטורת.
זה הטעם גם במנחה – קרבן תמיד של בין הערביים ו'מחציתה בערב' של הקטרת הקטורת.
מה שיש להבין זה מדוע אומרים שוב פיטום הקטורת בסוף התפילה בשחר?
המג"א [קלב סק"ג] כתב שאומרים פיטום הקטורת גם אחר התפילה כדי להבריח הקליפות מהתפילה שהתפללנו.
וכן כתב במנחת אהרון כלל יז-ז שהאמירה כעת נועדה לסלק החיצונים שלא ייאחזו בתפילתו שהתפלל.

ג. בנוגע לדעת מרן לגבי אמירתן בלילה – כתב בשו"ת ישמח לבב אוה"ח סי' ד שמלשון מרן "אלא ביום" משמע בדוקא. וכ"כ בשו"ת שואל ונשאל. וכ"כ כ' היעב"ץ "וביום דוקא". ועוד מוסיף שיתכן שמרן חש למקובלים שסוברים שאין לומר מקרא בלילה.

ד. במש"כ המשנ"ב פרשה דיומא, הדברים הם מלשון השלה"ק, שכתב שבשבת ויו"ט לא יאמר היה"ר כו' ומ"מ אם הוא בן תורה מוטב שיעסוק בפרשה דיומא – ר"ל בפרשת מעניינא דיומא – פרשת השבוע שקוראין באותה השבת ובאותו היו"ט.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות