השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה הפירוש בפיוט שאומרים בשמחת תורה 'אין ואלי כישראל'?
אנונימי צוות נשאל לפני 10 חודשים

שלום לכבוד הרב

בפיוטי עדת תימן לשמיני עצרת – שמח"ת – מובא "אין וואלי כישראל". התחבטנו בזה ולא מצאנו מילה כזו בש"ס, וממילא לא ברורה כוונת המשורר.

נודה לרב אם יאיר עינינו בענין.

ביכ"נ לעדת תימן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

לאחי בני תימן השלום והברכה,
אכן המילה ואלי לא מופיעה בש"ס, אלא רק בגירסת הערוך במס' נדרים דף ח:, כפי שמציין המהרי"ץ בעץ חיים.
הערוך ערך ואלי מפרש "לא ואלי למישרא נדרא באתרה דרביה" – פי' לא אריך [-לא ראוי, לא הגון, אינו יאה]. ובמוסף הערוך שם מוסיף  פי' בל"ר [בלשון רומי] מי שיכול ויש בידו לעשות דבר מה. ע"כ.
הגר"י רצאבי בדברי חפץ [ח"ג עמ' כט] כותב שכוונת הדברים לפי זה – אין ואלי כישראל – אין הגונים ראויים ומתאימים יותר מישראל לקבל את התורה.
מאידך הרב שלום יצחק הלוי [דברי שלום חכמים] מפרש ע"פ הערוך מלשון שר ומושל. נראה שהבין את דברי מוסף הערוך "מי שיכול ויש בידו לעשות דבר מה" – במובן של כח שלטון וממשלה, ולפי זה "אין ואלי כישראל" – אין שרים ומושלים כישראל.

אם כבר הזכרנו זאת – נזכיר עוד דברים הטעונים ביאור באותו פזמון – "ואין מותחה כישראל" – והוא סתום.
כתב המהרי"ץ 'דהיינו בשעה שמוציאין ס"ת ומגביה החזן ס"ת ומראה הכתב לעם על דרך שאמרו במדרש עה"פ אשר לא יקים וכו':
וביאר הרב איתמר כהן [שם בהערה] שזה לפי מנהגינו שאין החזן מגביה כל הס"ת כמנהג בני אשכנז וספרד, אלא רק מותחה ליריעה כלפי מעלה כשהס"ת נותר ניצב מוטה על התיבה.

אך אני לכשעצמי לא אבין, שא"כ מה השבח בזה לישראל? שאין עוד אומה שמגביה את התורה כישראל?
ויותר נלע"ד לפרש שישראל מרחיבים ומותחים ומגדילים התורה בביאורים ופירושים, מדרשים ואגדות, ציצים ופרחים.

עוד שם בפיוט – "אין טרונא כתורה" – מבאר המהרי"ץ טרונא לשון שררות, שרי פלשתים מתרגם 'טורני' פלשתאי: [ובד"ח מעיר שכן מתרגם סרני פלשתים, ואילו שרי פלשתים מתרגם רברבי פלשתאי].
עוד שם בפיוט – "אין ורשכי כתורה" – מפרש המהרי"ץ ורשכי יש מפרשים מרגלית, ויש מפרשים מצנפת. ע"ש ראיותיו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128