השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמותר לומר 'שמועה זו נאה' או 'זו סוגיה יפה'?
בנימין שלזינגר נשאל לפני 2 שנים

בהא דאמרי' בסנהדרין שלא לומר שמועה זו נאה, היאך למעשה, צריך לנהוג.
כי הרי כולם אומרים, שזה תוס' מעניין, וכדו'.
וצריך אני לרב בדחיפות.
יישר כח עצום

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
עיין בספר 'זכר עשה' [פ"ד עמ' רלב] שהביא להוכיח שאם אומר רק 'שמועה זו נאה' ואינו ממשיך לומר על אחרת ש'אינה נאה' – אין בזה חשש. [ע"ש שמביא שיש חולקים].
זאת ועוד עצם הדבר אינו איסור גמור, וכמ"ש בשו״ת יביע אומר (ח״ב חיו״ד סי׳ טז אות ז) וז"ל:
"ובעצם הדבר נלע״ד שאינו איסור גמור ממש, רק מדת דרך ארץ ומנהג יפה שלא לעשות כן, והיינו טעמא דהרמב״ם והטוש״ע השמיטו דבר זה מההלכה, וכעין מ״ש בשו״ת פני מבין (חיו׳׳ד סי׳ שכט) על איזה דברים שהשמיטו הרמב״ם והטוש״ע, משום שאינם מוכרחים על פי דין. עכ״ד.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128